КРАД. Наука Центральной Азии

КРАД. Наука Центральной Азии

Поиск в архиве:

 

 
 

Коллекции

Просмотр


Users Профайл

Авторизация

Логин:

 

Пароль:


Регистрация
RSS

The Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting

 

 

 

Просмотр материала

Автор (Фамилия Имя Отчество):

САЙПИДИНОВА НАЗГУЛ ЭШИМОВНА

Заглавие:

«Семетей» эпосундагы Семетей баатырдын образынын руханий-адептик манызы жана коркомдук озгочолуктору

Год:

2015

ВАК:

10.01.09

Язык:

Кыргызский

Ключевые слова:

“Семетей” эпосу, фольклор, руханий- адептик маныз, моралдык-этикалык, образдар системасы, мекенчил, гумандуулук, атуулдук-патриоттуулук, адилеттуулук, кечиримдуулук, ар-намыстуулук, адамкерчилик.

Аннотация:

Изилдоонун максаты: Буга чейин фольклористикада, манастаанууда эпизоддук муноздо изилденип, жалпы жонунан суммардуу турдо муноздомо берилип келген “Семетей” эпосунун башкы каарманы-Семетей баатырдын образын деталдуу, системалуу турдо изилдоо, Семетейдин образынын руханий-адептик, патриоттук маныз-мазмунун, моралдык-этикалык философиясын ачуу, борбордук каармандын образынын тузулушундо, иштелишинде манасчы тарабынан колдонулган корком каражаттардын системасын аныктоо.

Держатель:

Научная библиотека Ыссыккульского государственного университета им. К. Тыныстанова

Держатель:

Научная библиотека Ыссыккульского государственного университета им. К. Тыныстанова

 

Коллекция:

Филологические науки


Имя файла

Размер

Просмотров

IGUSAIPIDINOVA2016.1pdf.pdf

429.74 Kb

1688


 
 

Данный сайт создан в рамках проекта "Новые формы обслуживания ученых Кыргызстана на базе создания корпоративного электронного репозитория авторефератов диссертаций", финансируемого Фондом "Сорос - Кыргызстан"

© 2005-2019 БИК

Engineered by Tsymbalov

.